Dit reglement vormt conform artikel 4.4 van de statuten het huishoudelijk reglement van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts – opgericht op 23 maart 1998 – vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 20 maart 2018. 

Artikel 1              Algemeen

  • De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (hierna: de NLE) is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28077984.
  • De NLE is formeel gevestigd op het kantooradres van de secretaris van de NLE.

Artikel 2              Toelatingseisen lidmaatschap

2.1 Het bestuur van de NLE beslist over de aanvraag van het (aspirant) lidmaatschap van een kandidaat-lid.
2.2  Voor toelating tot de NLE is vereist dat het kandidaat-lid is ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad en in dat kader periodiek wordt getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen van De Letselschade Raad, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade.
2.3 Voor toelating tot de NLE is voorts vereist dat over de aanvrager geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan ontstaan dat het kandidaat-lid de doelstellingen van de NLE, overeenkomstig de geldende statuten en reglementen, niet ondersteunt.
2.4 Een kandidaat-lid dient minimaal één jaar als letselschadebureau werkzaam te zijn.
2.5 Wanneer het kandidaat-lid een eenmanszaak betreft, dient de omvang van de werkzaamheden minimaal 40 uur per week te bedragen.

Artikel 3              Toelatingseisen aspirant-lidmaatschap

3.1 Het bestuur van de NLE kan besluiten een kandidaat-lid als aspirant-lid tot de NLE toe te laten als aannemelijk is dat het kandidaat-lid binnen één jaar zal voldoen aan de toelatingseis conform artikel 2.2. De toelatingseisen conform 2.3 tot en met 2.5, alsmede de organisatorische eisen van artikel 4 en de eisen met betrekking tot de schaderegeling van artikel 5, zijn onverminderd van kracht.

Artikel 4              Organisatorische eisen

4.1 Een NLE-lid is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die inzake de behandeling van letselschadezaken uitsluitend de belangen van slachtoffers behartigt.
4.2 Een NLE-lid voldoet te allen tijde aan de kwaliteitseisen die het Register Letselschade van De Letselschade Raad heeft gesteld, waaronder eisen op het terrein van opleidingen, permanente educatie, etc.
4.3 Indien een NLE-lid direct of indirect verbonden is aan een (rechts)persoon die werkzaam is voor WA-verzekeraars, dan is er een operationele en personele scheiding aangebracht. Dat wil zeggen dat de medewerkers van het NLE-lid uitsluitend aan slachtofferzijde optreden en geen werkzaamheden verrichten, ook niet op basis van uitlening of anderszins, ten behoeve van een WA-verzekeraar. Indien er een tegenstrijdig belang ontstaat, namelijk als een aan een NLE-lid gelieerd rechtspersoon werkzaam is voor een WA-verzekeraar in dezelfde zaak als waarvoor het NLE-lid voor het slachtoffer optreedt, dan dient de behandeling van de zaak van het slachtoffer te worden overgedragen aan een derde, tenzij het slachtoffer uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft er prijs op te stellen dat het bewuste NLE-lid de behandeling voortzet.
4.4 Een NLE-lid dient een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten met een dekking van minimaal € 500.000,-.
4.5 Een NLE-lid is verplicht te beschikken over een Stichting Derdengelden. Het lid is voorts verplicht de ontvangen derdengelden onverwijld, behoudens te motiveren uitzonderingen, door te betalen aan de rechthebbende.
4.6 Een NLE-lid is verplicht te beschikken over een deugdelijke dossier- en kantooradministratie.
4.7 Een (aspirant) NLE-lid vermeldt op zijn website zijn lidmaatschap van de NLE en is gerechtigd het NLE-logo te gebruiken op ander voorlichtings- en publiciteitsmateriaal.

Artikel 5              Eisen met betrekking tot de schaderegeling

5.1 Een NLE-lid wordt geacht zich in de uitoefening van zijn beroep te gedragen zoals een zorgvuldig letselschade-expert betaamt.
5.2 De behandeling van een letselschade dient op een inzichtelijke wijze en met voortvarendheid te worden uitgevoerd.
5.3 Een NLE-lid richt zich met name op een letselschadebehandeling die voor ieder slachtoffer direct, eenvoudig en vrij toegankelijk is. Bij de behandeling is nadrukkelijk aandacht voor sociaal-maatschappelijke, economische en emotionele aspecten. De juridische aspecten zijn zeker van belang, doch dienen niet van overwegende aard te zijn. Daarom zijn bij een NLE-lid juristen en/of letselschade-experts werkzaam en wordt zonodig – in verband met een gerechtelijke procedure – gebruik gemaakt van advocaten.
5.4 De kosten van de behandeling worden in beginsel gebaseerd op het geldende tarief per uur en het aantal uren dat er aan de behandeling van de opdracht is gewerkt. In de factuur worden de bestede tijd en de bijkomende kosten – waaronder de externe kosten – gespecificeerd verantwoord. Voor zover het NLE-lid een convenant heeft gesloten met een verzekeraar omtrent de kosten van de behandeling, zal worden gedeclareerd conform de afspraken in dit convenant.

Artikel 6              Melden aantal lopende zaken

6.1 Binnen twee maanden na afloop van een kalenderjaar geeft ieder NLE-lid aan de secretaris van de NLE het aantal lopende zaken door per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Het doel is om te weten welk marktaandeel van het totaal aantal letselopdrachten representatief is voor de NLE.

Artikel 7              Contributie

7.1 Binnen twee maanden na afloop van een kalenderjaar geeft ieder NLE-lid aan de secretaris van de NLE het aantal fte letselschaderegelaars (experts die cliënten thuis bezoeken) door dat op dat moment bij het kantoor werkzaam is. Het doorgegeven aantal fte’s wordt gebruikt om de hoogte van de verschuldigde contributie vast te stellen.
7.2 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de NLE en voor een aankomend kalenderjaar vóór 1 december aan de leden kenbaar gemaakt.
7.3 De hoogte van de jaarlijks verschuldigde contributie is afhankelijk van de omvang van het kantoor. Er bestaat geen onderscheid tussen leden en aspirant-leden. Bij de beoordeling van de omvang van het kantoor wordt gekeken naar het aantal fte’s van letselschaderegelaars (experts die cliënten thuis bezoeken). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • 1 fte NIVRE-experts
  • 1,01 tot 5 fte NIVRE-experts
  • 5 tot 10 fte NIVRE-experts
  • 10 tot 15 fte NIVRE-experts
  • Meer dan 15 fte NIVRE-experts

Artikel 8              Stemmen

8.1 Er wordt uitsluitend gestemd op het moment dat het bestuur of minimaal één van de NLE-leden dat wenst en er minimaal twee-derde van het totaal aantal NLE-leden vertegenwoordigd zijn.
8.2 Ieder NLE-lid heeft één stem. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
8.3 Als er over een besluit wordt gestemd, dan wordt het totaal van uitgebrachte stemmen vastgesteld. Het besluit wordt aangenomen bij een meerderheid van stemmen.
8.4 Wanneer er sprake is van een gelijkheid van stemmen, dan heeft de voorzitter een beslissende stem.

Artikel 9              Einde lidmaatschap

9.1 Opzegging van het lidmaatschap door een NLE-lid gebeurt via aangetekend schrijven aan de secretaris van de NLE. Het einde van het lidmaatschap wordt effectief vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, mits de opzegging is ontvangen vóór 1 november van het voorgaande kalenderjaar. Als er ná 1 november wordt opgezegd, dan is het uittredende NLE-lid de volledige jaarcontributie van het opvolgende kalenderjaar verschuldigd.
9.2 Indien het bestuur van de NLE van mening is dat een NLE-lid niet meer voldoet aan de eisen die voor het lidmaatschap gelden, dan wordt het lidmaatschap omgezet in een aspirant-lidmaatschap, of het lidmaatschap wordt beëindigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap op deze gronden wordt nimmer betaalde of verschuldigde contributie terugbetaald danwel kwijtgescholden.
9.3 Het lidmaatschap vervalt bij faillissement van het NLE-lid of bij toetreding van het NLE-lid tot de WSNP.

Artikel 10            Financiële huishouding en verantwoording

10.1 Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen c.q. boekhouding omtrent de vermogenstoestand van de NLE, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
10.2 Het bestuur is gehouden de boekhouding zodanig in te richten dat er een transparant inzicht ontstaat in de algemene – de NLE als geheel betreffende – vermogenstoestand.
10.3 Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de NLE en over het gevoerde financiële beleid. Daarbij legt het bestuur de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.
10.4 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit minimaal twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel uitmaken van het bestuur. De zittingsduur van de leden van de kascommissie is ten hoogste twee jaar.
10.5 Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen.
10.6 Het bestuur stelt jaarlijks een conceptbegroting vast voor het komende jaar en legt deze in het laatste kwartaal ter goedkeuring voor aan de leden.