De fasen in een dossier

Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk?

Bij de regeling van een letselschade zien we vaak de volgende elementen.

Het intake-gesprek met de letselschadespecialist bij u thuis of met uw letselschade-advocaat op zijn kantoor.

Als u uw ongeval hebt aangemeld, neemt een van de personenschade-experts of uw letselschade-advocaat contact met u op. Hij of zij behartigt uw belangen bij alle partijen en blijft gedurende de gehele schade-afwikkeling uw steun en toeverlaat.
In nagenoeg alle gevallen zal de expert u thuis bezoeken of u bezoekt uw letselschade-advocaat op diens kantoor. U kunt dan in alle rust doornemen hoe de toedracht van het ongeval precies was, welk letsel u hebt opgelopen en hoe de geneeskundige behandeling verloopt.
Op basis van deze gegevens maakt de expert of advocaat een voorlopige schadestaat op. Hij zal uiteraard rekening houden met beschadigde zaken (auto/fiets/bromfiets, kleding, etc), kosten in verband met een ziekenhuisopname, reiskosten, huishoudelijke hulp en vervangende bedrijfshulp. In een later stadium volgt een nadere beoordeling van inkomstenderving, smartengeld, economische kwetsbaarheid, enzovoorts.

Vaststelling van de aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend is het van groot belang te weten, wie aansprakelijk is voor de geleden schade. Die moet tenslotte uw kosten voldoen. Soms is de discussie over de aansprakelijkheid een langdurige zaak. Bijvoorbeeld omdat de toedracht onduidelijk is of omdat er nog geen proces-verbaal door de politie is opgemaakt.
Ook kan de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij claimen dat u zelf (gedeeltelijk) schuld heeft aan het ongeval. Dan zal overeenstemming bereikt moeten worden over deze zogenaamde ‘eigen schuld’. In al deze gevallen kan het dus wat langer duren voordat een eerste betaling zal zijn ontvangen.

Contact met de tegenpartij

Na het gesprek met uw expert of advocaat neemt deze contact op met de tegenpartij: degene die het ongeval veroorzaakt heeft (of met diens verzekeraar). Die contacten hoeft u dus niet meer te onderhouden: dit doet de letselschade-expert voor u. Ook zal hij trachten zo spoedig mogelijk erkenning van de aansprakelijkheid te verkrijgen en de tegenpartij verzoeken tot een eerste betaling over te gaan.

Uw herstel

Zijn eenmaal de eerste activiteiten achter de rug, dan volgt meestal een periode waarin het verdere herstel van het letsel afgewacht moet worden. Hoe lang dit duurt hangt uiteraard helemaal af van de aard en de ernst van het letsel. De expert of advocaat zal erop toezien, dat de gemaakte kosten tijdens deze periode vergoed worden.

Beoordeling door de medisch adviseur

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat is zelf geen arts. Daarom schakelen zij tijdens de herstelperiode een medisch adviseur in. Dit kan echter alleen met uw toestemming. De medisch adviseur beoordeelt wanneer er een zogenaamde medische eindsituatie is ontstaan. Dit is het geval als alle medische behandelingen zijn afgerond of als er in het herstel geen verbeteringen of veranderingen meer zijn te verwachten. De medische gegevens moeten ook ter hand worden gesteld aan de medisch adviseur van de tegenpartij.

Een medisch onderzoek

Bij ernstige verwondingen kan een medische expertise nodig zijn om om te beoordelen of het letsel blijvende gevolgen heeft voor uw werk, hobby’s of privéleven. Dit onderzoek gebeurt door een onafhankelijke specialist en wordt meestal in overleg met de tegenpartij georganiseerd. Op basis van de medische rapportage kan meestal ook het smartengeld vastgesteld worden.

Definitieve schade-afwikkeling

Als een ‘medische eindsituatie’ is bereikt, kan de expert of advocaat beginnen met de definitieve afwikkeling van de schade. Hierbij komen vragen aan de orde als:

Heeft het letsel financiële consequenties in de toekomst?

Is het inkomen gedaald of moeten er kosten gemaakt worden voor huishoudelijke hulp?

Kan de schade definitief worden afgerond, of moet er een voorbehoud worden gemaakt voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid in de toekomst?

Bij al deze vragen zal uw letselschade-expert of advocaat u een persoonlijk advies geven. Zonodig schakelt hij hierbij een arbeidsdeskundige in en bespreekt hij de regeling met de aansprakelijke partij. (Verzekeraar)