Vanuit De Letselschade Raad is er begin 2018 een standaard medische machtiging opgesteld, waarmee het slachtoffer toestemming kan geven om een (concept) medisch expertiserapport ook beschikbaar te stellen aan de schadebehandelaar van de verzekeraar.

De passage waarover het gaat luidt als volgt: Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt.

Medische machtiging niet proportioneel en strijdig met AVG
De Branchevereniging NLE vindt het niet proportioneel om cliënten op voorhand te binden aan het zonder meer beschikbaar stellen van een (concept) medisch expertiserapport aan de schadebehandelaar van de verzekeraar. Het positief adviseren van cliënten om de machtiging af te geven is voor NLE-kantoren problematisch, nu niet uitgesloten kan worden dat zo’n advies uitgelegd zou kunnen worden uitgelegd als een beroepsfout. Bovendien is het verstrekken van medische gegevens aan de schadebehandelaar van de verzekeraar in strijd met de AVG, hetgeen is bevestigd door de beroepsvereniging van verzekeringsartsen (GAV).

NLE-richtlijn verstrekken (concept) medisch expertiserapport schadebehandelaar van de verzekeraar
Vanuit het NLE is gesproken met een aantal verzekeraars, die allen hebben laten weten dat de discussie hierover niet langer op dossierniveau zal worden gevoerd en dat door de verzekeraar ook niet wordt gevorderd dat op voorhand een (concept) expertiserapport beschikbaar dient te komen. Echter, wanneer het in een specifiek geval noodzakelijk (lees: relevant) is dat een WA-behandelaar/WA-expert kennisneemt van het expertiserapport om te kunnen komen tot een verdere regeling van de zaak, dan zullen de NLE-kantoren dat niet in de weg staan. Uiteraard is ook in dat geval wel de toestemming nodig van de cliënt. De relevantie wordt dan beoordeeld door de betrokken medisch adviseur.

Tijdens de ledenvergadering van 19 november 2019 hebben NLE-kantoren unaniem ingestemd met deze richtlijn.