De NLE heeft een reactie ingezonden naar aanleiding van de internetconsultatie concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarin de wettelijke verankering van de GBL-termijnen voor verzekeraars is geregeld. De NLE is van mening dat wettelijke richtlijnen niet slechts moeten gelden voor verzekeraars, maar eveneens voor belangenbehartigers. Daarnaast zou de gehele GBL verankerd moeten worden, en niet slechts de termijnen.

Geachte dames en heren,

In het commissiedebat inzake Civielrechtelijke onderwerpen van 10 november 2022 is gesproken over de wettelijke verankering (van delen) van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De Letselschade Raad (DLR) is de opsteller en hoeder van deze gedragscode. De Branchevereniging NLE is lid van het Platform van DLR en vanuit onze vereniging maken wij ons zorgen waar het gaat om de huidige ontwikkelingen.

Op de eerste plaats hebben we begrepen dat de wettelijke verankering slechts toeziet op een deel van de GBL, terwijl de gehele GBL daar onderdeel van zou moeten zijn. De GBL is meer dan alleen een document dat toeziet op te behalen termijnen, maar is een gedragscode die enerzijds een normerende werking heeft en anderzijds ook beoogt het schadeafwikkelingsproces voor partijen te verbeteren. Daarbij is een voortvarend en eerlijk schadeafwikkelingsproces van groot belang voor letselschadeslachtoffers. De vraag is of met een wettelijke verankering van een deel van de GBL de beoogde doelen van de GBL nog gewaarborgd kunnen blijven.

Op de tweede plaats richt de (gedeeltelijke) wettelijke verankering zich kennelijk op één doelgroep, te weten de verzekeraars. Ongetwijfeld is het u bekend dat er veel meer partijen zijn betrokken bij het schaderegelingsproces, waaronder ook de onafhankelijk belangenbehartiger. In het kader van een verdergaande zelfregulering, waarop eerder is aangedrongen door de minister, is er inmiddels het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Daarin staan ook de belangenbehartigers geregistreerd die voldoen aan alle opleidings- en kwaliteitseisen en ook moeten handelen in de geest van de GBL. Sterker nog, een onafhankelijk auditcyclus maakt hier eveneens deel van uit.

Slachtoffers kunnen verwezen worden naar het NKL, zodat in ieder geval de kwaliteit van de belangenbehartiging is veilig gesteld. Het is dan ook van belang dat de wettelijke verankering van de GBL niet alleen gaat gelden voor de verzekeraars, maar dat daarin ook de geregistreerde belangenbehartiger wordt meegenomen. Hiermee wordt voorkomen dat slachtoffers in handen vallen van een niet-deskundige en niet geregistreerde belangenbehartiger, terwijl juist wel wordt geborgd dat het gehele letselschadetraject in handen is van professionele dienstverleners.

Wij verzoeken u deze argumenten mee te nemen in uw bespreking met het Ministerie van Financiën. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een nadere toelichting.

Hoogachtend,

Bestuur van Branchevereniging NLE