Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) hebben afspraken gemaakt over doelmatige en efficiënte afhandeling van licht-letselzaken.  Doel is om discussie en onnodig tijdverlies te voorkomen. Een voortvarende regeling van licht-letselzaken is in het belang van het slachtoffer.

De afspraken zijn neergelegd in een modelregeling. Verzekeraars die zijn aangesloten bij het PIV en belangenbehartigers die zijn aangesloten bij de NLE kunnen bilaterale overeenkomsten sluiten, die zijn gebaseerd op de modeltekst. Partijen kunnen zelf bepalen met wie zij een overeenkomst willen sluiten en op welk moment deze ingaat.

De regeling gaat gelden voor zaken met een looptijd tot 6 maanden en een schade tot € 5.000,-. De belangenbehartiger handelt deze zaken zelfstandig af, zonder inhoudelijke beoordeling door de verzekeraar. Na 2 en 5 maanden informeert de belangenbehartiger de verzekeraar op hoofdlijnen. De afwikkeling geschiedt zonder finale kwijting, dus het slachtoffer kan op de regeling terugkomen als daar aanleiding voor is. De buitengerechtelijke kosten worden vergoed op basis van de PIV-overeenkomst  Buitengerechtelijke kosten (BGK).

NLE-voorzitter Rini Withagen: “Bij licht-letselzaken is het niet opportuun om uitgebreid met elkaar te gaan discussiëren. Het snel regelen van de schade is in het belang van slachtoffers, want die willen snel duidelijkheid. Deze werkwijze sluit bij die wens aan.” Het convenant geeft blijk van een hoge mate van vertrouwen tussen verzekeraars en de NLE-leden. PIV-directeur Theo Kremer: “De regeling is een uiting van het besef dat partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben jegens de benadeelde. Daar wordt via deze afspraken heel mooi invulling aan gegeven.”

De  PIV/NLE-regeling licht letsel is gebaseerd op de Procesgang Licht Letsel die reeds geldt tussen wa-verzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars. Daarnaast is een bepaling opgenomen over het verstrekken van een eerste voorschot in alle – ook zwaardere – zaken. De regeling  gaat in op 1 januari 2015.