Samenvatting

De NLE pleit voor:

 • Het nakomen van de (GBL) afspraken die in het verleden zijn gemaakt
 • Het instellen van sanctiemogelijkheden, gekoppeld aan de GBL-richtlijnen
 • Het (financieel) verstevigen van de positie van De Letselschade Raad
 • Een laagdrempelig klachteninstituut voor letselschadeslachtoffers
 • Keurmerk moet verplicht worden voor alle partijen, waaronder belangenbehartigers
 • Waakzaamheid inzake de directe WA-verzekering: dit mag niet ten koste gaan van rechten van slachtoffers
 • Onafhankelijk juridisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het invoeren van directe verzekeringen op de rechtspositie van letselschadeslachtoffers

 

 1. Situatieschets

De afwikkeling van letselschadezaken is de laatste tijd in de spotlights komen te staan. In het televisieprogramma Radar (AVRO-TROS) en tijdens een radiouitzending van Argos (VPRO-HUMAN) zijn diverse knelpunten breed uitgemeten. Het leidde tot Kamervragen en tal van verbetervoorstellen. Kort daarop volgde het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht inzake langlopende letselschadezaken, waarmee het beeld dat de media hadden geschetst danig werd genuanceerd. Wel is duidelijk dat er knelpunten zijn, die moeten worden opgelost.

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is, met een achterban van vijftien gespecialiseerde letselschadebedrijven, een actieve en progressieve speler in de letselschadebranche. In dit position paper zetten we onze standpunten uiteen, met als doel om hiermee, met andere spelers, samen verder te werken aan verbeteringen in de letselschadebranche. Daarom heeft dit stuk als titel: Samen werken aan een betere afwikkeling van letselschade.

Het is goed om allereerst te benadrukken dat verreweg het grootste aantal letselschadezaken op zorgvuldige en professionele wijze wordt afgewikkeld, zonder noemenswaardige problemen. Toch is er een breed gedragen opvatting, ook bij de NLE-achterban, dat er veranderingen nodig zijn.

We maken ons zorgen over de toenemende verharding van verhoudingen van de partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade, zowel op branche- als op dossierniveau. Die verharding zorgt ervoor dat het (ook in de letselschadebranche ingeburgerde) poldermodel onvoldoende werkt. Daarom is het tijd dat de overheid op een aantal terreinen ingrijpt.

 

 1. Het nakomen van de (GBL) afspraken die in het verleden zijn gemaakt

In 2006 is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) opgeleverd. De GBL bevat gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Als de betrokken partijen deze regels en best-practices in alle gevallen zouden naleven, dan was alle problematiek opgelost. Maar, hoewel veel partijen de GBL hebben ondertekend en De Letselschade Raad de code heeft gekenmerkt als ‘bindend’, zijn er geen controle- of handhavingsmiddelen om de naleving af te dwingen. Het gevolg daarvan is dat de GBL altijd een vrijblijvend karakter heeft gehouden. De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, worden te vaak niet nagekomen.

 

 1. Het instellen van sanctiemogelijkheden, gekoppeld aan de GBL-richtlijnen

De NLE pleit voor het instellen van tuchtrechtelijke sancties bij schending van de GBL-normen, zoals berispingen, boetes en schrapping uit het Register Letselschade. Daarmee zal de GBL een effectief document worden, wat zal leiden tot een verbetering van de huidige praktijk en een disciplinering van de partijen in de markt.

 

 1. Het (financieel) verstevigen van de positie van De Letselschade Raad

De Letselschade Raad neemt als koepelorganisatie een belangrijke positie in in de branche. Alle branche- en beroepsverenigingen praten mee in het Platformoverleg en in de verschillende commissies van De Letselschade Raad. Samen worden knelpunten besproken en besluiten genomen over verbeteringen. Het poldermodel is goed, zolang het werkt. Het leidt echter te vaak tot een stroperig besluitvormingsproces. Als de financiële belangen groot zijn, blijft een besluit zelfs achterwege. Als voorbeeld noemen we de (concept)richtlijn rekenrente die door verzekeraars in De Letselschade Raad is tegengehouden, omdat deze voor verzekeraars financieel nadelig zou uitpakken. De voortgang van diverse projecten van De Letselschade Raad stokt te vaak.

Een van de redenen hiervan is dat de De Letselschade Raad onvoldoende financiële middelen heeft. Een gedegen financieel fundament is nodig om De Letselschade Raad in staat te stellen haar werk uit te voeren.

De NLE is van mening dat De Letselschade Raad zou moeten uitgroeien tot een door de overheid gefinancierde ‘marktmeester’. Door het toekennen van een structurele overheidssubsidie verwerft De Letselschade Raad de stevige en onafhankelijke positie die de letselschadebranche nodig heeft.

 

 1. Een laagdrempelig klachteninstituut voor letselschadeslachtoffers

Er is op dit moment geen overkoepelend klachteninstituut waar letselschadeslachtoffers terecht kunnen. Idealiter komt er een gedegen klachtenregeling bij De Letselschade Raad waar men terecht kan met klachten over alle bij de letselschaderegeling betrokken partijen. In ieder geval die partijen die straks vallen onder het Nationaal Keurmerk Letselschade. Het Kifid voldoet daar niet aan, want daar kan geen klacht worden ingediend over belangenbehartigers.

 

 1. Keurmerk moet verplicht worden voor alle partijen, waaronder belangenbehartigers

Een groot probleem is dat letselschadeslachtoffers ten prooi kunnen vallen aan ondeskundige belangenbehartigers. In toenemende mate begeven zich partijen op de belangenbehartigersmarkt die ondeskundig zijn en slechte kwaliteit leveren. Dat is schadelijk voor slachtoffers en frustrerend voor die belangenbehartigers (zoals de NLE-kantoren) die voortdurend investeren in kwaliteit en zich toetsbaar opstellen.

Momenteel wordt door De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade ontwikkeld, als doorontwikkeling van het huidige Register Letselschade. De NLE ondersteunt dat initiatief van harte. Wat ons betreft wordt het keurmerk verplicht voor ieder kantoor dat letselschadeslachtoffers wil bedienen. Zo kunnen ondeskundige partijen worden geweerd.

 

 1. Directe WA-verzekering mag niet ten koste gaan van rechten van slachtoffers

Onlangs hebben verzekeraars aangekondigd in de 2e helft van 2021 van start te willen gaan met directe verkeersverzekeringen (WA-direct). Op termijn is het de bedoeling dat ook letselschade daaronder kan vallen. Het Verbond van Verzekeraars ziet deze nieuwe manier van schadeafwikkeling als oplossing voor veel problemen, en bovenal is het een manier om flink te kunnen bezuinigen op schadelast en proceskosten.

De NLE is niet op voorhand tegen iedere vorm van directe verzekering, maar is wel bezorgd over deze denkrichting. De huidige sterke rechtspositie van slachtoffers, met aspecten als het recht op volledige schadevergoeding en de laagdrempelige toegang tot het recht via onder meer een deelgeschillenprocedure, is in de afgelopen decennia zwaar bevochten en mag niet door een systeemwijziging verloren gaan.

 

 1. Onafhankelijk juridisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het invoeren van directe verzekeringen op de rechtspositie van letselschadeslachtoffers

De NLE zou graag zien dat er onafhankelijk juridisch-wetenschappelijk onderzoek naar de directe verzekering wordt verricht, waarbij een set van basisvoorwaarden wordt geformuleerd waarmee de rechten van letselschadeslachtoffers worden gewaarborgd.

 

 1. Over de NLE

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren die uitsluitend voor slachtoffers werken. De NLE bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er vijftien kantoren bij de vereniging aangesloten.

Om te kunnen toetreden tot de NLE moet een letselschadekantoor aan de hoogste kwaliteits- en integriteitseisen voldoen. Zo dient het kantoor ingeschreven te zijn in het Register Letselschade van De Letselschade Raad. NLE-kantoren worden ieder jaar uitgebreid getoetst op deze kwaliteitscriteria.

In totaal werken er bij de NLE-kantoren 140 fte letselschade-experts en worden er jaarlijks 25.000 letselschadezaken behandeld. De NLE vertegenwoordigt met een marktaandeel van zo’n 25% een toplaag van de totale belangenbehartigerssector in de Nederlandse letselschadebranche.

Sinds haar oprichting heeft de NLE al veel bereikt. Zo werd er meegewerkt aan de oprichting van het Keurmerk Letselschade, de ontwikkeling van de Gedragscode Behandeling Letselschade en aan de ontwikkeling van het BGK-convenant tussen belangenbehartigers en verzekeraars. De NLE staat in nauw contact met andere stakeholders in de letselschadebranche, zoals De Letselschade Raad, Slachtofferhulp Nederland, advocatenverenigingen LSA en ASP en het Verbond van Verzekeraars. Insteek daarbij is de bevordering van kwaliteit van de letselschadebehandeling in alle opzichten, waarbij het belang van het slachtoffer centraal staat.


Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE)

Secretariaat NLE
Ceresstraat 35
4811 CB  Breda
E-mail secretaris@nle-letsel.nl

www.nle-letsel.nl